Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacak.  Bakanlık personel alımı şartları neler? Bakanlık personel alımı ilanına kimler başvurabilir?

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı

Bakanlık personel alımı ilanına kimler başvurabilir?

 1.  Türk Vatandaşı olmak,
 2.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4.  Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekmektedir.

Belediye Personel Alımı Iznik Belediyesi

Bakanlık personel alımı ilanına kimler başvurabilir?

 • 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
 • Merkez ve taşra teşkilatında mühendis ve avukat ünvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 • Merkez ve taşra teşkilatında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli ünvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3), eğitim fakültesi mezunları için KPSS (P10), ön lisans mezunları için KPSS (P93), ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken “hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”şartını sağlamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

Adalet Bakanligi Personel Alimi 2024 Bakanlik Personel Alimi Ilanlari Fg8D

Bakanlık Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları:

a) Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesi ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Son başvuru tarihine kadar geçerliliği devam eden silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel olabilecek bir durumun bulunmaması,
e) Erkek adayların boyunun 170 cm'den, kadın adayların ise 160 cm'den kısa olmaması; kilonun ise boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 fazla veya 13 az olmaması gerekmektedir. Örneğin, boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 85 kg ve en az 57 kg olmalıdır.

Belediye Personel Alımı Iznik

TBMM personel alımı yapacak, başvuru şartları nedir? TBMM personel alımı yapacak, başvuru şartları nedir?

Bakanlık Temizlik Görevlisi Başvuru Şartları:

a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri bir durumun bulunmaması,
c) Esnek çalışmaya engel olabilecek bir durumun bulunmaması,
d) En az 90 gün temizlik hizmetinde fiilen çalıştığını belgelemek (e-Devlet üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü).

Başvuru yapacak adayların yukarıda belirtilen şartları dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Download

İŞKUR üzerinden 127.711 personel alımı yapacak! KPSS şartı yok! İŞKUR üzerinden 127.711 personel alımı yapacak! KPSS şartı yok!

Bakanlık personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Başvurular, 15-29 Mart 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecektir.

Kaynak: aydınlık.com.tr