Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 150 Uzman Yardımcısı istihdam edecektir. Uzman Yardımcıları Türkiye’nin 100 yıllık bir geleneği olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu programını tamamladıktan sonra görevlerine başlatılacaktır. Bankacılık Okulunda eğitimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile yürütülmekte olup, belirlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylar, Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olacaklardır.

GENEL HUSUSLAR •

 • Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
 • Çalışma ili İstanbul’dur.
 • Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.
 • Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
 • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak (18 yaşını doldurmuş olmak).
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak.
 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.
 6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir).
 7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.
 8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Finans, Ekonomi, Risk Yönetimi, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
 9. Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
 10. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 24 Ekim 2023 - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi olan [https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/](https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/) adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuruyu gerçekleştirebilmek için adayların bu web sitesine üye olmaları gerekmektedir.

Başvuru işlemi için "Sınav Başvuru Formu" eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Ayrıca, son altı ay içinde çekilmiş ve JPEG formatında olan vesikalık bir fotoğraf da başvuru formuna eklenmelidir. Fotoğrafın, belirtilen özelliklere uygun olmaması veya fotoğraf eksikliği, başvuruların kabul edilmemesine neden olacaktır.

Sınava başvuran adaylar, İstanbul Üniversitesi tarafından belirlenen sınav ücreti olan 200 Türk Lirası'nı ödemek zorundadır. Ödeme işlemi, sınav başvurusu sırasında İstanbul Üniversitesi'nin [https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/](https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/) internet sitesi üzerinden kredi veya banka kartıyla yapılacaktır. Üniversite, ödeme işlemini sadece bu internet sitesi üzerinden kabul edecektir ve başka ödeme kanallarını kabul etmeyecektir.

Başvuru formu doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Formda verilen özgeçmiş bilgileri, sınav başvuru koşullarına uygun olmalıdır.
 • İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizleyen adaylar, bu nedenle doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanlar nedeniyle işe alım sürecinden kaynaklanabilecek her türlü zarardan Banka'nın sorumlu tutulabilecektir.

SINAV SÜRECİ

 • Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

 • Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 27 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi olan https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Yazılı Sınav

 • Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00'te başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

 • Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

 • Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

 • Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

 • Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.

 • Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ziraat bankası sınav

ziraat bankası sınav 2

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

 • Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),
 • Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
 • Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)
 • İşletme Finans (Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye)

Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları:

 • Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

 • Endüstri Grubu (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik, Ergonomi)

 • Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 05 Aralık 2023 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

 • Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğindedir. Başarı tespiti için şu kriterlere uyulması gerekmektedir: Sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sinin (en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50'sinin (en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50'sinin (en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve toplamda 60 veya daha fazla puan alınması gerekmektedir.

 • Sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi olan https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden ilan edilecektir.

 • Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 21 Aralık 2023 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilir.

Mülakat

- Yazılı sınav sonuçlarına göre, her bir sınav bölümünden en az %50'sini doğru cevaplandıran ve toplamda 60 puanın üzerinde alan adaylar, mülakata çağrılmak üzere belirlenen kontenjana dahil edilecektir. Bu kontenjandaki adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlayarak her bir alan için planlanan sayının 4 katı aday (son adayla aynı puanı alanlar dahil) mülakata çağrılacaktır. Yazılı sınav başarısına göre mülakat kontenjanı için planlanan sayının altında veya üstünde aday mülakata davet edilebilecektir.

- Mülakata çağrılan adaylar, davet edildikleri tarihi, yeri ve yanlarında getirmeleri gereken belgeleri içeren bilgileri içeren duyuruları Bankamızın resmi internet sitesi olan [www.ziraatbank.com.tr](www.ziraatbank.com.tr) adresinden öğrenebilecektir.

- Mülakat sonucunda yapılan değerlendirme sonuçları, başarılı ve yedek adaylar da yine [www.ziraatbank.com.tr](www.ziraatbank.com.tr) internet sitesinden duyurulacaktır.

- Adayların sözlü sınav sırasında sergiledikleri performansa bağlı olarak, belirlenen kontenjanın altında veya üstünde aday işe alınabilecektir.