235 KALEM TIBBİ SARF MALZEME BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

07/04/2023

235 KALEM TIBBİ SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/354616

1-İdarenin

a) Adı

:

BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yeni Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:42 15030 BURDUR MERKEZ/BURDUR

c) Telefon ve faks numarası

:

2482334859 - 2482352083

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

235 KALEM TIBBİ SARF MALZEME

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

235 KALEM TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İhtiyaç listesinde belirtilen; Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin ilgili depolarına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malzemeler en fazla 3 parti halinde, acil ihtiyaç olan malzemeler ise hastanelerin talebi üzerine ayrıca teslim edilecektir Talep yazısının yükleniciye tebliğinden (fax) itibaren 10 gün içerisinde istenen miktardaki sarf malzemeler bağlı kurumların sarf depolarına mesai saatleri (08.00-16.30)içinde teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında getirilen Malzemelerin zayiinden kurumlar sorumlu değildir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.05.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Tıbbi malzemeler Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt edilmiş Tıbbi Cihaz üreticisi ve ithalatçısı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemeler Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirim işlemi yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır. İstekliler onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yada yetkili kişi tarafından imzalanmış başka bir belgeyi yazılı olarak sunacaklar ve detaylı internet çıktılarını ekleyeceklerdir. İnternet çıktılarının üzerinde kalem sıra numaralarını belirteceklerdir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin ve/veya ithalatçının bu malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyanı bulunacaktır. Kapsam dışı beyanı veren firmaların ürünlerine ilişkin MKYS kayıtları dikkate alınarak değerlendirme yapılacak, MKYS malzeme tanımlamalarında ÜTS kaydı olan ürünler kapsam dışı kabul edilmeyecektir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen tıbbi malzemelerin üreticisi ve/veya ithalatçısı ile bu firmaların bayisi olarak teklif veren firmalar Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Tüm kalemler için numune verilecektir. Teknik şartnamede yer alan hususların üretici firma orijinal katalog ve teknik dokümanları ile belgelendirilmesi şarttır. Belgelendirilmemiş veriler doğru kabul edilmeyecektir. Orijinal katalog yerine fotokopi, fax, vb.doküman kabul edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASN:ILN01810219

Editör: Ömer Özdoğan