KAMERA SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) DENİZLİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/343768

1-İdarenin

a) Adı : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) DENİZLİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Hacıeyüplü Mah. Akça Cad. No:159 20030 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ : 2583712643 –

c) Telefon ve faks numarası: 2583712645

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Toprak Mahsulleri Ofisi Denizli Başmüdürlüğüne ve Toprak Mahsulleri Ofisi Burdur Ajans Amirliği olmak üzere 2 adet kamera sistemi kurulumu işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Denizli Başmüdürlüğü Hacı Eyüplü Mahallesi Akça Caddesi No:159 Merkezefendi/DENİZLİ ve Toprak Mahsulleri Ofisi Burdur Ajans Amirliği Bağlar Mah. Hüyük Sok. No:1 15100 BURDUR

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren :5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.05.2023 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin : Toprak Mahsulleri Ofisi Denizli Başmüdürlüğü Toplantı Salonu açılacağı adres)

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.2. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ- IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ

4.4.3. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisi veya Elektrik- Elektronik Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

16. İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No: 1808198