Hacizli araçların satışı nasıl olacak?

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olan ve yedieminlerde muhafaza edilen araçlar, öncelikle mülkiyet sahibi borçluya teslim edilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Borçlu ve rehin hakkı sahibinin de malları teslim almamaları durumunda, araçlar kamu yararı gözetilerek MKE A.Ş.'ye devredilecek. MKE A.Ş. de araçları, ihale yoluyla satarak elde ettiği bedeli, hak sahiplerine ödeyecek.

Aracın MKE A.Ş.'ye de devredilmemesi durumunda ise araç, çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararın önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerdeki araçların satışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, açıklamalarında şunları söyledi:

Öncelikle;

-1-10 Kasım tarihleri arasında GÜMRÜK İDARESİ, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak teslim alabilir.

-Bu şekilde mal tasfiye edilmezse TAHSİL DAİRESİ, anılan süreyi takip eden on gün içinde (10-20 Kasım), 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış işlemlerini yapmak üzere alabilir.

-Mal gene tasfiye edilemezse BORÇLU, ilgili Tebliğ’in 9.maddesinde anılan süreyi takip eden on gün içinde (20-30 Kasım) tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabilir.

-Mal bu suretle de tasfiye edilmezse REHİN HAKKI SAHİBİ, 10’uncu maddedeki süreyi takip eden on gün içinde (1-10 Aralık), rehinden kaynaklanan hakkını kullanabilir.

-Sicile kayıtlı mallar bakımından anılan maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse tasfiye dairesi, 11’inci maddedeki sürenin dolmasını müteakip (10 Aralıktan itibaren) gecikmeksizin malın RESEN SATIŞ İŞLEMLERİNE başlayacak. Satış işlemleri elektronik satış portalında yapılacaktır. (Her tasfiye dairesinin satış takvimi kendi sürecinde ilerleyecektir.)

-Bu usulle de satılamayan mallar için malın mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen YEDİEMİNE SATIŞ suretiyle işlemlerin yapılamamasından itibaren 10 gün içinde teslim edilir.

-Sicile kayıtlı mallar bakımından yukarıdaki maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse malı devralmak isteyen MKE A.Ş., Tebliğ’in 13’üncü maddesindeki süreyi takip eden bir ay içinde hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabilir.

-Malın hala tasfiye edilememesi hâlinde, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak icra mahkemesi kararıyla KIZILAY’A devrine geçilecektir.”