TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma Tarihi: 08/06/2023 - 00:01

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tefenni İlçesi Eşeler Mahallesinde bulunan 2 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak 'Açık Teklif Usulü' ihale ile 3 yıllığına 18.000,00 TL muhammen bedelle kiralanacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda istenilen belgelerin hazırlanması ve ihale saatinden önce Fen İşleri Müdürlüğümüze teslim edilmesi zorunludur:
a-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)
b-Gerçek kişilerde ikametgah ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)
c-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
e-Şartname bedeli 1.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
g-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

SIRA
NO

MAHALLE

CADDE

NUMARA

M2'

NİTELİĞİ

MUHAMMEN BEDEL TUTARI (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)

İHALE
TARİHİ:

İHALE
SAATİ:

1

Eşeler

Cumhuriyet

9

18,00

İşyeri

18.000,00 TL

540,00 TL

20.06.2023

10:00

2

Eşeler

Cumhuriyet

7

18,00

İşyeri

18.000,00 TL

540,00 TL

20.06.2023

10:00

3-İhale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
4-Son müracaat tarihi 20/06/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Fen İşleri Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
#ilangovtr Basın No:ILN01842378

#ilangovtr Basın No ILN01842378