T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/184
DAVALI :MUTTALİP YILDIZ- 16*******40 TC Kimlik numaralı
Davacı Adalet Bakanlığı tarafından Muttalip Yıldız ve diğer davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma davasında; Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiği anlaşılmakla;
Burdur Merkez, Büğdüz Köyü, 147 Ada 28 Parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından Kamulaştırmaya tabi tutulduğu, mirasçıların davacı idarece uzlaşma görüşmelerine çağrıldığı, mirasçılarla anlaşma sağlanamadığı, 2942 sayılı kanunun 10. Md uyarınca Kamulaştırma davası açıldığı yukarıda belirtilen taşınmazın Kamulaştırılması için dava açıldığı yargılama ve ücreti vekaletin davalılara yüklenilmesine karar verilmesi talep edildiği anlaşılmıştır.
Mahkememizce duruşmanın 04.04.2024 günü saat: 09.30 da yapılmasına, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli özür olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilemeyeceği ve HMK 150.mad hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01986783