T.C. BURDUR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/201
Esas KARAR NO : 2024/46
DAVACI : K.H.
SANIK : VESELİN TODOROV BUNARDZHIEV, Todorov ve Elena oğlu, 11/08/1952 BULGARİSTAN doğumlu
KARAR TARİHİ : 16/01/2024
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı kararı ile sanık hakkında Hükümlü veya Tutuklunun kaçması suçundan açılan kamu davasında suça ilişkin olağan zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle, CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca düşmesine karar verildiği, sanığın yokluğunda verilmesi ve tebliğ edilememesi sebebiyle ilanen tebligat yapılması gerekmekle hazırlanan metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur. 06.02.2024

#ilangovtr Basın No ILN01979913