AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

SÖĞÜT BELEDİYESİ

2024 YILI İÇİNDE SÖĞÜT BELEDİYESİNE AİT ARAÇLARDA KULLANILACAK OLAN AKARYAKITIN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/75842

1-İdarenin

a) Adı

:

SÖĞÜT BELEDİYESİ

b) Adresi

:

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖĞÜT KASABASI 15930 ÇAVDIR/BURDUR

c) Telefon ve faks numarası

:

2484878029 - 2484878026

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI İÇİNDE SÖĞÜT BELEDİYESİNE AİT ARAÇLARDA KULLANILACAK OLAN AKARYAKITIN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MOTRİN 85.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 2.000 LİTRE OTOGAZ (LPG) 6.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

YÜKLENİCİYE AİT AKARYAKIT SATIŞ İSTASYANUNDA BELEDİYE ARAÇLARINA VEYA SÖĞÜT BELEDİYESİNE AİT AKARYAKIT TANKERİNE

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 1 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP 2024 YIL SONUNA (31.12.2024) KADAR PEYDER PEY ALINACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 1 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

A) AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ,

B) AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU BAYİ İSE BAYİ OLDUĞUNA DAİR ALINMIŞ İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN BAYİLİK YAZISINI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ,

C) ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ,

D) İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİ SUNACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01974485