SALDA KAYAK MERKEZİ KAFETERYA BİNASİ KİRALAMA İŞİ

Mülkiyeti T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına, kullanım hakkı Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bırakılan Yeşilova İlçesi Salda Kayak Merkezi Kafeterya Binasının l (bir) yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 3289 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan, 13/12/2009 tarihli ve 27431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 04/12/2023 Pazartesi günü saat 10:30'da  açık teklif usulü ile yapılacaktır.
 
İşin muhammen bedeli KDV hariç 40.000,00 TL olup, ihale 04/12/2023 Pazartesi günü Saat 10:30’da Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK İdari binasında (Armağan İlci Mah. Şehit Rıza Çelik Cad. No:4/1 Merkez /BURDUR) ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 1. Kiralaması yapılacak taşınmaza ait şartname ve sözleşme örneğini mesai saatleri içerisinde Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Destek Hizmetleri Biriminden 100.00 TL (Yüz TL) bedelle satın alınabilir.
 2. 100.00 TL’lik Dosya Bedeli TR 3100 0100 1582 8826 4208 5043 IBAN numaralı hesaba yatıracaklar.
 3. İhaleye katılabilmek için:
  1. 1.200,00 ( BİN İKİ YÜZ TL) geçici teminat bedelinin, TR 4400 0100 1582 8826 4208 5003 IBAN numaralı banka hesabına yatırıldığına dair dekont.
  2. İsteklinin kanuni ikametgâh belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
  3. Tebligata esas olan Türkiye'de gösterilecek adres beyanı
  4. İstekli adına vekâleten ihaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli vekâletname ile (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen belgeleri getirmeleri
  5. İhaleye katılacak istekliler ortak ise noter tasdikli ortaklık belgesi

f) Özel Hukuk Tüzel kişiler adına ihaleye katılacakların yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapılacağı, son bir yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (c) ve (a) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
h) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını
ı) İhaleye katılmasında yasağı olmadığına ve adli sicilinin temiz olduğuna dair kendi taahhütnamesi.
i) İstekliler 04/12/2023 Pazartesi günü saat 10:30’da yukarıda istenilen belgelerle birlikte Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari binasında (Armağan İlci Mah. Şehit Rıza Çelik Cad. No:4/1 Merkez /BURDUR) bulunmaları gerekmektedir.
k)İstekliler teklif artırmalarını 2.000,00 TL pay olarak yapacaklardır.
l) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN01936492