ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

BURDUR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma Tarihi: 13/04/2023 - 00:01

2023 YILI ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/346039

1-İdarenin

a) Adı

:

BURDUR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MAHALLESİ 12079. SK. NO:9 BELEDİYE HİZMET KAMPÜSÜ 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR

c) Telefon ve faks numarası

:

2482345239 - 2482124203

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 YILI ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MAL ALIMI, 17 KALEM ÇOCUK OYUN GRUBU VE PARK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Burdur Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Emrinde Uygulama Alanı olan Parklar veya Müdürlüğümüz sera alanında gösterilen mahalde Kurulmuş ve/veya istiflenmiş olarak teslim alınacaktır.Burdur Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Emrinde Uygulama Alanı olan Parklar veya Müdürlüğümüz sera alanında gösterilen mahalde Kurulmuş(montajı yapılmış) ve/veya istiflenmiş olarak teslim alınacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 60 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde Burdur Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Emrinde Uygulama Alanı olan Parklar veya Müdürlüğümüz sera alanında gösterilen mahalde Kurulmuş ve/veya istiflenmiş olarak teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.05.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATATÜRK MAHALLESİ 12079. SK. NO:9 BELEDİYE HİZMET KAMPÜSÜ MERKEZ/BURDUR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.

TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları). Bu belge Metal, Kauçuk Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar (HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

MODEL 4 LABİRENT OYUN GRUBU ,MODEL 6 YEDİLİ SALINCAK,MODEL 9 POLİETİLEN OTURAKLI DÖNENCE

İstekli; Teknik şartnamemizde yer alan ve yukarıda yazılı olan modellerden birer adet numuneyi ihale tarih ve saatine kadar idaremiz tarafından gösterilen yere geçici montajını yapacaktır. İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. Kurulan numuneler komisyonumuz tarafından idaremizin yayınlamış olduğu teknik şartnamedeki belirtilen özelliklere göre kontrol edilecektir. Kurulacak numune ürünler, TSE güvenlik normlarına uygun olarak monte edilmiş olacaktır. Oyun gruplarını oluşturan herhangi bir aksama kuvvet uygulandığında sağa, sola, öne, geriye doğru hareket etmeyecektir. Tüm aksamlar, metal boru dikmelere ve platformlara sabitlenmiş olacaktır.
İhale üzerinde kalan isteklinin ihale öncesi kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.İstekli Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından almış olduğu numune teslim tutanağının sayısını yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektöre gerçekleştirilen Her türlü oyun grubu alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No:ILN01812584

#ilangovtr Basın No ILN01812584