İ L A N

BURDUR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

( Milli Emlak Müdürlüğü )

Yayınlanma Tarihi : 02/08/2023 - 00:01

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (TAŞIT)
S.N. Dosya No Markası Cinsi Modeli Şase Numarası Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 430-1972 Renault 12 TX Otomobil (LPG) 1986 32626 Burdur Müftülüğü (Askeriye Kuran Kursu) ₺ 70.000,00 ₺ 17.500,00 17.08.2023 11:00
2 430-2147 Tofaş Otomobil (LPG) 1996 NM4131B0001106476 Burdur Kadastro Müdürlüğü ₺ 120.000,00 ₺ 30.000,00 17.08.2023 11:30
3 430-1547 Toyota Hace Minibüs 1989 LH61B0010498 Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ₺ 60.000,00 ₺ 15.000,00 17.08.2023 12:00
4 430-1496 Ford (Transti) Kamyonet Kapalı Kasa (Benzinli) 1997 SFALXXDJVLVJ50832 Yeşilova Devlet Hastanesi ₺ 90.000,00 ₺ 22.500,00 17.08.2023 14:00
5 430-1568 Ford (Transti) Kamyonet Kapalı Kasa 2000 SFALXXDJVLXT16347 Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ₺ 120.000,00 ₺ 30.000,00 17.08.2023 14:30
6 430-2146 Peugeot (Partner) Kamyonet Kapalı Kasa - 1.9D 2003 VF35BWJZE6K522901 Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ₺ 100.000,00 ₺ 25.000,00 17.08.2023 15:00
 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Burdur Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) Yeni Mahalle Şehit Ersan Sokak No:11 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:5 Merkez BURDUR adresinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhalelere katılacakların;
 1. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
 2. İhalesine girecekleri taşınır dosyasının hizasında belirtilen ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminat bedelini yatırdıklarına dair vezne alındısını yada teyit yazısı ile birlikte Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir limit içi olarak düzenlenmiş ve işin özelliği belirtilmiş) teminat mektuplarını yada Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini) vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi,
 4. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
 1. İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Burdur Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak, taşıtlar bulundukları yerlerde görülebilir.
 2. Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
 3. Satışı yapılacak taşıtların ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar ve trafiğe tescil masrafı, TÜVTÜRK' de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır.
 4. Taşınır mallar (taşıt) mevcut durumları ile satılacak olup, satış sonrası taşıtların tamiri, Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
 5. Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 6. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 7. Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden ilan olunur.

#ilangovtr Basın No:ILN01869482

#ilangovtr Basın No ILN01869482