İHALE İLANI

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 KÖPRÜ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

    15-51 KK No'lu Burdur - Kemer İl Yolu Km:2+113 Boğaziçi Köprüsü Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/745198

1-İdarenin:

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-13.BÖLGE ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07090 KEPEZ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2423207000 - 2423453699

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin:

a) Adı

:

15-51 KK No'lu Burdur - Kemer İl Yolu Km:2+113 Boğaziçi Köprüsü Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

29 metre 2 şeritli 1 adet betonarme köprü yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

15-51 KK No'lu Burdur - Kemer İl Yolu Km:2+113

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin:
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) ALT YAPI İŞLERİ, I.GRUP KÖPRÜ VEYA VİYADÜK İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her Türlü İnşaat Temelinin Dışında, Kayadan Başka Her Cins ve Klastaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması

0,608%

0,911%

0,3798

Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Suda Her Türlü İnşaat (Sanat Yapıları da Dahil) Temelinin Kazılması ve Kullanılması (Makine İle) (Nakliye Dahil)

0,459%

0,688%

0,2868

5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)

0,11%

0,165%

0,0688

İdare Malı Bitümün Rafineriden Plente Kadar Nakli

0,01%

0,015%

0,0063

Her çapta ve cinste PVC boru temini ve döşenmesi (Nakli Dahil)

0,134%

0,201%

0,0837

Her Türlü İnşaatta ve İmalatlarında, Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı İle)

0,176%

0,264%

0,1099

Her Türlü İnşaatta ve İmalatlarında (Köprü ve Menfez dahil) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C30/37 Hazır Beton Harcı İle)

6,863%

10,294%

4,2893

Köprülerin Prefabrik Öngerilmeli Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C45/55 Hazır Beton Harcı İle)

4,699%

7,049%

2,9369

Betonarme İçin Her Çapta, Yuvarlak Demir veya Nervürlü ÇelikTemini, İşçiliği ve Nakli

31,163%

46,745%

19,4769

Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 100 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle)

20,758%

31,137%

12,9738

Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat ve Kalınlıkta)

0,153%

0,23%

0,0956

Köprülerde Polimer Bitümlü Membran İle Su Yalıtımı Yapılması

0,317%

0,476%

0,1983

Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Boyama Dahil)

1,345%

2,017%

0,8405

Boyuna ve Enine Önçekim, Öngerme Çeliğinin (Tel, Demet, Çubuk) Yerlerine Konulması, Gerilmesi, Gevşetilmesi ve Kesilmesi İşçiliği

5,586%

8,38%

3,4915

Köprülerde 0-80 mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajlı, Kauçuk Contalı, Sıcak Haddelenmiş veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli, Su Geçirmez Tip Genleşme Derzi Yapılması ve Yerine Konulması

0,957%

1,435%

0,5978

Dolgu Altına Ocak Taşından Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması (Taş nakli dahil)

1,512%

2,268%

0,9452

Kılıf Borusu Temini

0,126%

0,189%

0,0787

Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatının Zati Bedeli ve Yerine Yerleştirilmesi

0,115%

0,173%

0,0722

Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

0,603%

0,904%

0,3766

Dolgularda (Servis Yolları Dahil) Her Cins ve Klastaki Zeminin Kazılması (Yarma ve Ariyet Ocağından), Nakli, Serilmesi, Sulanması ve Sıkıştırılması

1,772%

2,657%

1,1072

Prefabrik Menfez Yapılması ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle)

2,535%

3,802%

1,5842

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

04.12.2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak

#ilangovtr Basın No ILN02045233