Kiralama İhale İlanı

1. İhale konusu İşin

a) Niteliği, yeri ve miktarı

:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Merkez Yerleşkede bulunan Cam Kafe Yerinin Kiraya Verilmesi

2. İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İstiklal Yerleşkesi BURDUR

b) Usulü

:

2886 Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

c) Şartname ve Eklerinin Nereden ve                  Hangi Şartlarla Alınacağı

:

Şartname ve ekleri 500,00₺ dosya bedeli karşılığında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınabilir.

d) İhale Edilen Yerin Bilgileri

:

İhale Edilen Yer

İhale Tarihi

İhale Saati

Tahmin Edilen Bedel (Kira)

Geçici Teminat

Tutarı

Merkez Yerleşke Cam Kafe Yeri

01/02/2024

10.00

502.200,00  ₺

45.198,00₺

3.İsteklilerden ihaleye katılabilmek için istenilen belgeler:

  1. İhale dosyası alındı belgesi (İhale doküman bedeli belirtilenlerde),
  2. T.C kimlik fotokopisi  (T.C Kimlik numarasını gösterir),
  3. Kanuni ikametgâh belgesi,
  4. Noter onaylı imza beyannamesi,
  5.  Vekâleten ihaleye katılım halinde ise vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  6. Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme belgesi,
  7. Adli Sicil Kaydı,
  8. İstekli/vekil Üniversiteye borcu olmadığına dair Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınan ihale gününe ait “Borcu Yoktur” belgesi,
  9. İstekli/vekil hakkında Hukuk Müşavirliğinden alınan Üniversitemiz ile ilgili yasal ve hukuki takibat olmadığını gösterir belge
  10. İstekli/vekili tarafından imzalı Taşınmaz Kira Şartnamesi, (İdareden alınacak)
  11. Kiralanacak alanın görüldüğüne dair örnek dilekçe (İdareden alınacak)
  12. Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  13. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
#ilangovtr Basın No ILN01969941