Kurucu unsurlar, hukukî işlemin varlığını sağlayan unsurlardır. Geçerlilik unsurları, hukukî işlemin hukuka uygun olmasını sağlayan unsurlardır. Etkinlik unsurları ise, hukukî işlemin sonuçlarını doğurmasını sağlayan unsurlardır.

Yokluk, hukukî işlemin kurucu unsurlarından birinin eksik veya yanlış olması hâlinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Yokluk hâlinde, hukukî işlem hiç doğmamış sayılır ve ortadan kaldırılması için herhangi bir dava açılmasına gerek yoktur.

Hukukî İşlemlerde Yokluk ve Evliliğin Yokluğu (1)

Evliliğin Yokluğu

Evlilik, bir erkek ve bir kadının, aile kurma amacıyla, kanunda öngörülen şekillerde ve usullerde birbirlerine karşı evlenme vaadinde bulunmaları ve bu vaadin yetkili makam tarafından kabul edilmesiyle kurulan bir hukukî durumdur.

Evliliğin yokluğu, evliliğin kurucu unsurlarından birinin eksik veya yanlış olması hâlinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Evliliğin yokluğundan maksat, evlilik için en temel kurucu unsurların bulunmaması ya da bu unsurlara aykırı hareket edilmesidir.

Evliliğin Yokluğuna Sebep Olan Haller

Evliliğin yokluğuna sebep olan haller doktrinde kabul edilen görüşlere göre şunlardır:

  • Evliliğin yetkili evlendirme memuru önünde yapılmamış olması
  • Tarafların cinsiyetlerinin aynı olması
  • Tarafların iradelerini aynı anda ve sözlü olarak açıklamamış olması