İlçemiz Konak, Çeşme, Fatih, Pazar, Merkez cami, Armutlu ve Ulucami mahallelerinde kullanılmak üzere Bypass, 0 25, 04, 08,alt temel malzemesi ve
C 25- C 30 malzeme alımı

İlçemiz Konak, Çeşme, Fatih, Pazar, Merkez cami, Armutlu ve Ulucami mahallelerinde kullanılmak üzere Bypass , 0 25, 04, 08,alt temel malzemesi ve C 25- C 30 malzeme alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                      :2023/1098374
1-İdarenin
a) Adı                                                   :GÖLHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                              :Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 195 15400 
c) Telefon ve faks numarası                 :2484113117 - 2484113041
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :İlçemiz Konak, Çeşme, Fatih, Pazar, Merkezcami, Armutlu ve Ulucami mahallelerinde kullanılmak üzere Bypass , 025, 04, 08,alt temel malzemesi ve C25-C30 malzeme alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı            :
1-Bypass malzeme ( Nakliye Dahil) 10.000 ton
2- 0-25 mm kırmataş elenmiş(Nakliye Dahil.) 2500 ton
3-0-4 mm kırmataş elenmiş(Nakliye Dahil.) 2500 ton
4-0-8 mm kırmataş elenmiş(Nakliye Dahil.) 10.000 ton
5-Alt Temel malzemesi (Nakliye Dahil.) 10.000 ton
6-C25/30 Hazır Beton(Nakliye Dahil.) 500 M3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Gölhisar Belediye Başkanlığının belirlemiş olduğu yerlere istekleri doğrultusunda
ç) Süresi/teslim tarihi     :SÖZLEŞMEDEN SONRA 1 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi       :Sözleşmeye Müteakip İşe Başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Gölhisar Belediyesi Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01908004