İ L A N

BURDUR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 ( Milli Emlak Müdürlüğü )

TABLO-1 BURDUR İLİ MERKEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

KÖYÜ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

FİİLİ DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Çallıca

Sarıcık

Tarla

156

115

3.385,94

Tam

İmarsız

Boş

253.950,00

63.487,50

27.09.2023

09:30

2

Çallıca

Köyiçi

Arsa

276

1

1.173,55

Tam

İmarsız

Boş

234.750,00

58.687,50

27.09.2023

09.50

3

Çallıca

Köyiçi

Arsa

241

2

800,93

Tam

İmarsız

Boş

160.200,00

40.050,00

27.09.2023

10:10

4

Çallıca

Teyren

Tarla

111

7

1.719,76

Tam

İmarsız

İşgalli

68.800,00

17.200,00

27.09.2023

10:30

5

Çallıca

Çallıca Ardı

Tarla

165

381

3.691,66

Tam

İmarsız

İşgalli

258.420,00

64.605,00

27.09.2023

10:50

6

Çallıca

Göl

Tarla

138

365

2.766,76

Tam

İmarsız

İşgalli

249.100,00

62.275,00

27.09.2023

11:10

7

Çallıca

Göl

Tarla

138

361

2.585,47

Tam

İmarsız

İşgalli

232.700,00

58.175,00

27.09.2023

11:30

8

Çallıca

Avlan

Tarla

118

248

1.323,14

Tam

İmarsız

Boş

73.000,00

18.250,00

27.09.2023

11:50

9

Çallıca

Köyiçi

Arsa

246

2

340,50

Tam

İmarsız

Boş

59.600,00

14.900,00

27.09.2023

12:10

10

Çendik

--

Ham Toprak

334

2

1.055,45

Tam

İmarsız

Boş

1.060.000,00

265.000,00

27.09.2023

14:10

11

Çendik

--

Ham Toprak

334

1

684,51

Tam

İmarsız

Boş

685.000,00

171.250,00

27.09.2023

14:30

12

Çendik

--

Bahçe

335

1

505,91

Tam

İmarsız

İşgalli

510.000,00

127.500,00

27.09.2023

14:50

13

Çendik

--

Ham Toprak

336

1

1.057,69

Tam

İmarsız

Boş

1.060.000,00

265.000,00

27.09.2023

15:10

14

Çendik

--

Ham Toprak

246

44

560,13

Tam

İmarsız

İşgalli

565.000,00

141.250,00

27.09.2023

15:30

15

Çendik

Hali Arazi

248

2

1.196,62

Tam

İmarsız

İşgalli

1.200.000,00

300.000,00

27.09.2023

15:50

16

Çendik

--

Ham Toprak

281

7

222,61

Tam

İmarsız

İşgalli

222.700,00

55.675,00

27.09.2023

16:10

17

Çendik

Köyiçi

Kerpiç ev ve Arsası

306

1

195,33

Tam

İmarsız

Boş

195.400,00

48.850,00

27.09.2023

16:30

18

Kayaaltı

Hüyük

Taşlık Arazi

354

23

1.277,96

Tam

İmarsız

Boş

176.800,00

44.200,00

28.09.2023

09:30

19

Çine

Yukarıköy

Hali Arazi

141

5

2.398,56

Tam

İmarsız

İşgalli

168.000,00

42.000,00

28.09.2023

09:50

20

Çine

İtler Ekini

Hali Arazi

186

73

3.747,88

Tam

İmarsız

İşgalli

345.000,00

86.250,00

28.09.2023

10:10

21

Kocapınar

Ovacık

Ham Toprak

128

95

1.870,15

Tam

İmarsız

İşgalli

66.000,00

16.500,00

28.09.2023

10:30

22

Hacılar

--

Ham Toprak

--

3001

5.966,80

Tam

İmarsız

Boş

1.520.000,00

380.000,00

28.09.2023

10:50

TABLO-2 BURDUR İLİ MERKEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

MAHALLESİ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

HAZİNE HİSSESİ

FİİLİ DURUMU VE KİRALAMA AMACI

KİRALAMA SÜRESİ

(Yıl)

İLK YIL KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Kışla

--

Ham Toprak

2033

2

716,84

Tam

Boş-Tarımsal Amaçlı

(Ağaçlandırma Hariç)

3

9.140,00

2.285,00

28.09.2023

11:10

2

Kışla

--

Ham Toprak

2033

1

500,51

Tam

Boş-Tarımsal Amaçlı

(Ağaçlandırma Hariç)

3

6.385,00

1.596,25

28.09.2023

11:30

1- Tablo-1 de özellikleri belirtilen 22 adet taşınmazın satışı ile Tablo-2 de belirtilen 2 adet taşınmazın tarımsal amaçlı (ağaçlandırma hariç) kiralama ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Burdur Defterdarlığı Hizmet Binası 5 inci katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.  

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

3- Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

4- Şartname ve ekleri Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

5- Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

6- Taşınmazların satışında bedelin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedellerinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼ ü peşin kalan kısmının en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanmak suretiyle taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

7-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;

-5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

-5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

-10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında;

  Ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  04/09/2023                  

                                                                                                                                                                                                                             İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01888010