İ L A N

BURDUR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

( Milli Emlak Müdürlüğü )

Yayınlanma Tarihi: 05/05/2023 - 00:01

BURDUR İLİ MERKEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

KÖYÜ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

FİİLİ DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İğdeli

Etre

Ham Toprak

103

18

12.823,07

Tam

İmarsız

İşgalli

260.000,00

65.000,00

17.05.2023

09:15

2

İğdeli

Etre

Ham Toprak

103

10

11.444,94

Tam

İmarsız

İşgalli

230.000,00

57.500,00

17.05.2023

09:30

3

İğdeli

Alakır

Ham Toprak

115

2

1.413,09

Tam

İmarsız

İşgalli

22.000,00

5.500,00

17.05.2023

09:45

4

Çallıca

Avlan

Ham Toprak

118

250

3.401,75

Tam

İmarsız

Boş

153.100,00

38.275,00

17.05.2023

10:00

5

Çallıca

Avlan

Ham Toprak

118

249

15.990,06

Tam

İmarsız

Boş

720.000,00

180.000,00

17.05.2023

10:15

6

Çallıca

Avlan

Tarla

118

248

1.323,14

Tam

İmarsız

Boş

59.550,00

14.888,00

17.05.2023

10:30

7

Çallıca

Bekdemirli

Ham Toprak

118

233

15.778,62

Tam

İmarsız

Boş

635.000,00

158.750,00

17.05.2023

10:45

8

Çallıca

Avlan

Hali Arazi

118

232

217.283,12

Tam

İmarsız

Boş

7.605.000,00

1.901.250,00

17.05.2023

11:00

9

Çallıca

Avlan

Tarla

118

231

1.422,23

Tam

İmarsız

Boş

56.890,00

14.223,00

17.05.2023

11:15

10

Çallıca

Avlan

Hali Arazi

118

230

126.298,43

Tam

İmarsız

Boş

5.055.000,00

1.263.750,00

17.05.2023

11:30

11

Çine

Yukarıköy

Hali Arazi

141

5

2.398,56

Tam

İmarsız

İşgalli

143.914,00

35.979,00

17.05.2023

11:45

12

Çine

Köyiçi

Hali Arazi

139

14

1.368,25

Tam

İmarsız

Boş

116.302,00

29.076,00

17.05.2023

12:00

13

Çine

Yukarıköy

Hali Arazi

143

3

934,49

Tam

İmarsız

Boş

79.432,00

19.858,00

17.05.2023

12:15

14

Çine

İtler Ekini

Hali Arazi

186

82

360,66

Tam

İmarsız

Boş

36.066,00

9.017,00

17.05.2023

14:00

15

Çine

İtler Ekini

Hali Arazi

186

73

3.747,88

Tam

İmarsız

İşgalli

299.831,00

74.958,00

17.05.2023

14:15

16

Çine

Küçük Armut

Tarla

171

61

564,25

Tam

İmarsız

İşgalli

67.710,00

16.928,00

17.05.2023

14:30

17

Kocapınar

Arsa

173

26

571,06

Tam

İmarsız

Boş

51.400,00

12.850,00

17.05.2023

14:45

18

Kocapınar

Ovacık

Tarla

128

78

1.452,20

Tam

İmarsız

Boş

50.900,00

12.725,00

17.05.2023

15:00

19

Kocapınar

Ovacık

Hali arazi

128

81

2.683,09

Tam

İmarsız

Boş

94.910,00

23.728,00

17.05.2023

15:15

20

Kocapınar

Ovacık

Ham toprak

128

95

1.870,15

Tam

İmarsız

İşgalli

56.200,00

14.050,00

17.05.2023

15:30

21

Kocapınar

Subasmaz

Tarla

180

97

4.474,00

Tam

İmarsız

İşgalli

223.700,00

55.925,00

17.05.2023

15:45

22

Kocapınar

Subasmaz

Tarla

180

83

1.997,90

Tam

İmarsız

İşgalli

99.985,00

24.997,00

17.05.2023

16:00

23

Kocapınar

Çeltekboğazı

Hali arazi

106

210

1.166,28

Tam

İmarsız

Boş

58.400,00

14.600,00

17.05.2023

16:15

1- Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Burdur Defterdarlığı Hizmet Binası 5 inci katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye'de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

3- Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

4- Şartname ve ekleri Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

5- Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

6- Taşınmazların satışında bedelin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedellerinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında 1.000,00 TL' yi geçmesi halinde ¼ ü peşin kalan kısmının en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanmak suretiyle taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

7-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;

-5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

-5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

-10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında;

Ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 27/04/2023

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No:ILN01821611

#ilangovtr Basın No ILN01821611