İ L A N
BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 10 (On) adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

SIRANO      TAŞINMAZ ADRESİ      MUHAMMEN BEDELİ     GEÇİCİ TEMİNATI      İHALE TARİHİ      İHALE SAATİ
1 Bahçelievler Mah. 1627 ada, 4 parsel        5.300.000,00 TL       159.000,00 TL        21/09/2023        14.10
2 Bahçelievler Mah. 1627 ada, 5 parsel        5.500.000,00 TL         165.000,00 TL        21/09/2023        14.20
3 Bahçelievler Mah. 1628 ada, 4 parsel        5.000.000,00 TL       150.000,00 TL        28/09/2023        14.10
4 Bahçelievler Mah. 1628 ada, 5 parsel        5.000.000,00 TL       150.000,00 TL        28/09/2023        14.20
5 Bahçelievler Mah. 1630 ada, 5 parsel        6.050.000,00 TL       181.500,00 TL        05/10/2023         14.10
6 Bahçelievler Mah. 1630 ada, 6 parsel        6.050.000,00 TL       181.500,00 TL        05/10/2023        14.20
7 Bahçelievler Mah. 1630 ada, 7 parsel        6.050.000,00 TL         181.500,00 TL        05/10/2023        14.30
8 Bahçelievler Mah. 2029 ada, 2 parsel        5.500.000,00 TL       165.000,00 TL        12/10/2023        14.10
9 Bahçelievler Mah. 2029 ada, 3 parsel        5.600.000,00 TL       168.000,00 TL        12/10/2023        14.20
10 Bahçelievler Mah. 2029 ada, 4 parsel        5.800.000,00 TL       174.000,00 TL        12/10/2023        14.30

İhaleler, Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
3. Tüzel kişi olması halinde:
    3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
    3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
    3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
4. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
5. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
6. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
7. İstekli tarafından imzalanmış taşınmaz satış şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.
      İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01886919