ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR.
SGK BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sürücülü 1 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1078648

1-İdarenin

a) Adı: SGK BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: ÖZGÜR MAH I INÖNÜ BULVARI NO 29 15100 BURDUR MERKEZ/

c) Telefon ve faks numarası: 5445666795 – 2482338417

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımına)

 Adı: Sürücülü 1 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı:

02/01/2024-31/12/2025 tarihleri arasında 24 ay Akaryakıt-Köprü-Otoyol-Otopark idaremize ait, diğer tüm giderleri(işletme, bakım, onarım, muayene, v.s.) yükleniciye ait olmak üzere 1 (Bir) adet sürücülü binek sedan otomobil kiralama hizmet alımı işini kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Burdur Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Özgür Mahallesi İnönü Bulvarı No:29 Burdur

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi02.01.2024, işin bitiş tarihi31.12.2025

d) İşe başlama tarihi:02.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin açılacağı adres):Özgür Mah. İnönü Bulvarı No:29 Burdur SGK İl Müdürlüğü Hizmet binası toplantı salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve  içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiğİdar iŞartnamenin 7ncimaddesidışındakimaddeleriile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

 Belge Adı

 Açıklama

Araç Teklif Listesi

İstekliler, teknik şartnamenin 2. maddesinin alt bentleri olan 2.1, 2.2, 2.3 ve 2.4 bentlerinde belirtilen özelliklere uygun olarak teklif edecekleri araçlara ilişkin, marka ve model bilgileri (model yılı, marka adı, araç tipi ve araç kodu) ile Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve 2023 Ekim ayı itibariyle uygulanacak kasko sigortası değer listesinde belirtilen kasko değerinin uygun şekilde listeleyerek, teklifleri ekinde sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılmış olan sürücülü ve/veya sürücüsüz araç kiralama, personel taşıma, öğrenci taşıma hizmeti işleri(iş makineleri hariç) ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir

#ilangovtr Basın No ILN01908821