T.C.

BURDUR 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS                    : 2020/74                                                                                                                                                                                          16.10.2023
KARAR                 : 2023/390


SANIK                   : YULIYAN ANDREEV, Dimov ve Elisaveta oğlu, 01.01.1986  Bulgaristan doğumlu,

KARAR TARİHİ     : 07.09.2023

        Mahkememizin 2020/74 esas ve 2023/390 karar sayılı dosyasında sanık Yulıyan ANDREEV hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yapılan yargılama neticesinde düşme kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15  gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01912162