T.C.
BURDUR
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS                    : 2022/619                                                                                                                                                                                             04.09.2023
KARAR                 : 2023/95


SANIK                   : İSA HABBUD, Yasin ve Retibe oğlu, 04.04.1996 Rakka doğumlu,

KARAR TARİHİ     : 16.02.2023

        Mahkememizin 2022/619 esas ve 2023/95 karar sayılı dosyasında sanık İsa HABBUD hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan yapılan yargılama neticesinde sanığın beraatine karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15  gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN01887066