T.C.
BURDUR
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


ESAS                     : 2023/125                                                                                                                                                                                                       04.09.2023
KARAR                  : 2023/277


SANIK                   : ADDA ABDERABI, Sid Ali ve Nasira oğlu, 1991 Cezair doğumlu,

KARAR TARİHİ     : 01.06.2023

        Mahkememizin 2023/125 esas ve 2023/277 karar sayılı dosyasında sanık Adda ABDERABI hakkında "hırsızlık" suçundan yapılan yargılama neticesinde 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15  gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN01887064