T.C. BURDUR
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26877621-2017/21-Ceza Dava Dosyası 28.02.2024 SANIK : FARZAD JABBARİ, Jalıl ve Sekine oğlu, 21/03/1987 İRAN doğumlu, T.C. Kimlik No: 99734511784
KARAR TARİHİ: 16/12/2020
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan sanık FARZAD JABBARİ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda ; 5237 Sayılı TCK nun 292/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, sanığın mahkememiz dosyasında bildirmiş olduğu en son adresine gerekçeli kararın tebliği için yurt dışı tebligat yapıldığı ancak yurt dışı adresinde adı geçen kişinin teşhis edilemediği ve tanınmadığından bahisle bila tebliğ mahkememize iade edildiği, ayrıca kolluk kuvvetlerine, ilgöç idarelerine ve önceki hükümlülüğüne ilişkin ilamat ve infaz bürolarına, ceza infaz kurumlarına tebligata yarar açık adresinin tahkik ve tespiti için adresinin ve adres araştırmaları yapıldığı, yapılan tüm araştırma ve adres araştırmalarına rağmen tebligata yarar bir adresin tespit edilemediği, sanığın sisteme kayıtlı bir mernis adresinin de bulunmaması karşısında ; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine hitaben verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın Hakime onaylattırılması suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01993679