T.C.
BURDUR

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO            : 2018/202 Esas
KARAR NO           : 2023/735

DAVACI                 : K.H.
SANIK                   :LEVANI ARVELADZE,
IURI  Oğlu MZIA'den olma, 24/09/1986 doğumlu, GÜRCİSTAN uyruklu, Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz                                      Kurumu Maltepe/ İSTANBUL 
KARAR TARİHİ     : 10/10/2023

Mahkememizin 10/10/2023 tarih ve 2018/202 Esas 2023/735 Karar sayılı kararı ile sanık   hakkında Hükümlü veya Tutuklunun kaçması suçundan açılan kamu davasında  sanığın üzerine atılı suça ilişkin olağan zamanaşımı süresinin 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesi uyarınca 8 yıl olduğu, suç tarihinin 02/10/2015 olduğu, zamanaşımını kesen son sebebin 07/10/2015 tarihinde iddianamenin tanzim edilmesi olduğu ve olağan zamanaşımı süresinin 07/10/2023 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesi delaletiyle CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca düşmesine karar verildiği, kararın yukarıda belirtilen sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, ancak açık ikametgah adreslerinin tespit  edilememesi nedeniyle 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı  maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış,  hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren mahkememize ya da bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla tutuklu/hükümlü olunması durumunda bulunduğu cezaevi zabıt katibi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle tebliğden itibaren 7 gün içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur.  31.10.2023

#ilangovtr Basın No ILN01934448