İHALE İLANI

BUCAK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ,  2886 SAYILI DİK UN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No: Mahalle / Köy Cinsi  Mevkii  Ada / Parsel  Tapu / İmar  Bilgisi  İşgal Durumu Yüzölçümü(m²) Hazine Yüzölçümü m²- Hisse Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat Bedeli  İhale Tarihi İhale Saati
1 15040103543 Karaot Köyü Çalılık Kozağacı 138 / 1 Tescilli / Köy Yerleşik Alan ve civarı sınırı içinde kalmaktadır. 442-3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır.  İşgalsiz 1.669,38 m² Tam 293.130,00-TL 87.939,00-TL 19/10/2023 10:30
2 15040103392 Kuyubaşı Köyü Çalılık Ali Hüseyin Sarnıgları 126 / 6 Tescilli / Köy Yerleşik Alan ve civarı sınırı içinde ile 442-3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır.  İşgalsiz 2.423,09 m² Tam 366.925,00-TL 110.077,50- TL 19/10/2023 11:10
3 15040102899 Çamlık (Kavaklı) Köyü Çalılık Burnuluk 197 / 42 Tescilli / Köy Yerleşik Alan ve civarı sınırı bulunmayıp sadece daha önce imar planı bulunmayan sahil mahallesinde köy yerleşik alan ve civarı sınırı geçirilmiştir. 3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır.  İşgalli 648,60 m²  Tam 295.480,00-TL 88.644,00-TL 19/10/2023 11:50
4 15040102905 Çamlık (Kavaklı) Köyü Ham Toprak Sorkun 195 / 20  Tescilli / Köy Yerleşik Alan ve civarı sınırı bulunmayıp sadece daha önce imar planı bulunmayan sahil mahallesinde köy yerleşik alan ve civarı sınırı geçirilmiştir. 3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır.  İşgalsiz 683,91 m² Tam 315.540,00-TL 94.662,00-TL 19/10/2023 14:00
5 15040103707 Demirli Köyü Çalılık Gedikler 184 / 17  Tescilli / Köy Yerleşik Alan ve civarı sınırı içinde ile 442-3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır.  İşgalsiz 381,67 m² Tam 99.990,00- TL 29.997,00 TL 19/10/2023 14:40
6 15040103650 Demirli Köyü Ham Toprak Sulugür 109/ 13  Tescilli / Köy Yerleşik Alan ve civarı sınırı içinde,  442-3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır.  İşgalsiz 515,54 m² Tam 283.550,00-TL 85.065,00-TL 19/10/2023 15:20
7 15040103629 Demirli Köyü Çalılık Çerkezler 101 / 15  Tescilli / Köy Yerleşik Alan ve civarı sınırı içinde ile 442-3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır.  İşgalli 1.150,04 m²   Tam 287.510,00-TL 86.253,00-TL 19/10/2023 16:00
AÇIKLAMALAR:
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 7 adet taşınmazın satışı ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Bucak Milli Emlak Şefliğinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.   
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 
3- Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 
4- Şartname ve ekleri Bucak Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
5- Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
6- Taşınmazların satışında bedelin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedellerinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼ ü peşin kalan kısmının en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanmak suretiyle taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
7-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;
-5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
-5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
-10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında;

  Ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (0248 325 1177- 0248 325 2379)
9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  27/09/2023  
    İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN01902706