BUCAK BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

  Satış Yapacak İdareye ilişkin Bilgiler :

1.1-        İdarenin;

a) Adı                    : Bucak  Belediye Başkanlığı

b) Adresi               :Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 BUCAK/BURDUR

c) Telefon numarası : 2483251001

d) Faks Numarası              : 2483253180

e) Elektronik posta adresi :  bucak.bel.tr

 Madde 1- İhale Konusu olan işin niteliği , yeri ve Miktarı, Tahmini bedel ve teminat miktarları.

 s.no

Zemin Hisse Maliği

Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

Toplam Alan

TAŞINMAZIN CİNSİ

Taşınmaz Tahmini Bedel(KDV HARİÇ)

KDV ORANI %

GECİCİ TEMİNAT MİKTARI

1.

BUCAK BELEDİYESİ

SANAYİ Mah.si 

1604

2

67,70

(1 NOLU ASMA KATLI DÜKKAN)

2.600.000,00₺

18

80.000,00₺

2.

BUCAK BELEDİYESİ

SANAYİ Mah.si 

1604

2

69,70

(2 NOLU ASMA KATLI DÜKKAN)

2.600.000,00₺

18

80.000,00₺

Madde 2 : Şartname Ve Eklerinin nerden ve hangi şartlarda alınacağı temini:

1-- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2-İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

Bucak  Belediye Başkanlığı  Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü dür.

3-İhale dokümanının satış bedeli (varsa vergi dâhil)      : 250,00 TL

 4-İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Bucak  Belediye Başkanlığı Tahsilât Servisine ya da Bucak Belediye Başkanlığı’nın Halk Bankası Bucak Şubesi’ndeki IBAN: TR 84 000 1200 9317 0000 7 0000 22 numaralı hesabına veya belediye gelir şefliğine yatıracaklardır.

Madde :3 İhalenin Nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

1- İhale usulü                     : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Artırma usulü

2- İhalenin yapılacağı yer : Belediye Hizmet Binası  Toplantı salonu

3- İhale Tarihi                    : 03/11/2023/ CUMA

4- İhale Saati                      : 11.00

Madde 4: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan  belgeleri  belirtilen tarihe kadar sunmaları gerekir:

1-Kimlik Fotokopisi

2-Kanuni İkametgâh Belgesi Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, telefon numarası,

3-Şartname Bedeli ( 250,00 TL ), yatırıldığına dair makbuz.

4-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını  gösteren makbuzlar,

5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter     tasdikli imza beyannamesi,

6-Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur yazısı

Madde 5- İhale Katılım Evraklarının  Teslim Edileceği/Sunulacağı Yer, Evrak  Verme Tarih Ve Saati :

 1- İhale Katılım Evraklarının  teslim edileceği yer    : Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

 2- İhale Katılım evraklarının  teslim edileceği son tarih ve saat  :  03/11/2023 CUMA  Saat :11/00          

 İLAN OLUNUR.             

#ilangovtr Basın No ILN01898896