SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) VEYA SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG)

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/850802

1-İdarenin

a) Adı

:

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bul. No:30 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR

c) Telefon ve faks numarası

:

2482331869 - 2482335354

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

90.000 sm3 Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Hacılar Köyü Hacılar Şantiyesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, sözleşme süresince idare istedikçe peyderpey 100 gün içinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) akışı sağlayarak mal teslimi yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleme imzalanmasına müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.09.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Burdur İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılacak İSTEKLİ firmaların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulun' dan (EPDK ) alınmış olan ; LNG satışı için LNG İletim Lisansının ve/veya Satış Lisansının, CNG satışı için CNG İletim Lisansının ve/veya Satış Lisansının olması gerekmektedir. Yüklenicilerin kendilerine ait LNG/CNG İletim Lisanslarının bulunmaması durumunda, İletim Lisansı olan firma ile yaptıkları sözleşme varsa; İletim Lisansı olan bu firma ile yaptıkları sözleşmenin bilgilerini ve sözleşme yapılan firmanın iletim lisansı bilgilerini beyan edeceklerdir. Bu belgeler İdare tarafından istenildiği takdirde İdareye ibraz edilecektir. 

İhaleye katılacak istekliler tesise gaz taşıması yapacak firmanın T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan (Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden) alınmış "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi' ihale dosyasıyla ibraz edilecektir. 

Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Alımı İçin; 

Gaz nakliyesi yapacak araçların Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) alınmış ADR Araç Uygunluk Sertifikası (T9 Sertifikası) ve Üst Yapı Muyayene Sertifikası olması gereklidir. İhale dosyasında bu sertifikaların bir örneği verilecektir.

Tesise gaz taşımasını, yüklenici firma başka bir firmaya yaptıracak ise ‘İletim Lisansı’  ve ‘K Belgeleri’ni; Yüklenici firma tesise gaz taşınmasını kendisi yapacak ise ‘K2 Belgeleri’ni ihale dosyasında verecektir. 

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Alımı İçin; 

Gaz nakliyesi yapacak araçların Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) alınmış ADR Araç Uygunluk Sertifikası (T9 Sertifikası) ve Üst Yapı Muyayene Sertifikası olması gereklidir. İhale dosyasında bu sertifikaların bir örneği verilecektir. 

İSTEKLİ firma mevzuat gereği alması gereken; Tehlikeli madde faaliyet belgesi, K, C ve L belgelerinden biri ile taşıt listesini ihale dosyasının ekinde sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde sıkıştırılmış likit petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satışı yapmış olmak

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01878707