KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kara Yolu İşleri Yaptırılacaktır

BUCAK ÇEVRE YOLU (KM:0+000-9+277 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE BSK ÜSTYAPI İŞLERİ İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/246947

1-İdarenin:

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-13.BÖLGE ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07090 KEPEZ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2423207000 - 2423453699

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin:

a) Adı

:

BUCAK ÇEVRE YOLU (KM:0+000-9+277 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE BSK ÜSTYAPI İŞLERİ İNŞAATI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9,277 Km. Yol yapılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BUCAK ÇEVRE YOLU KM:0+000-9+277 ARASI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin:

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) V. Grup İşler (Karayolu işleri altyapı + üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI, KULLANILMASI, DOLGU VE DEPOLARA NAKLİ (HERŞEY DAHİL)

30,666%

46%

19,17

ZAYIF ZEMİN KAZILMASI, KULLANILMASI VE DEPOLARA NAKLİ (HERŞEY DAHİL)

0,816%

1,224%

0,51

DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ MALZEMENİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI (HERŞEY DAHİL)

0,577%

0,865%

0,36

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE VE HER PLATFORM GENİŞLİĞİNDE REGLAJ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)

0,098%

0,147%

0,06

BORDÜRLE ÇEVRİLİ ALANLARDA, ORTA REFÜJLERDE, HENDEK KAPLAMALARDA VE ŞEVLERDE BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (HERŞEY DAHİL)

0,192%

0,288%

0,12

Ø400 MM ANMA ÇAPLI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) VE POLİPROPİLEN (PP) ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (TS EN 13476-1) (SN8)(HERŞEY DAHİL)

0,187%

0,281%

0,12

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA SANAT YAPILARI KAZISI YAPILMASI VE NAKLİ (HERŞEY DAHİL)

0,234%

0,35%

0,15

HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL VE TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (HAZIR BETON HARCI İLE)

0,528%

0,792%

0,33

HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

5,218%

7,828%

3,26

KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

5,676%

8,514%

3,55

BETONARME İÇİN Ø8 - Ø32 MM.LİK NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (HERŞEY DAHİL)

3,188%

4,782%

1,99

KIRMATAŞ MALZEME İLE FİLTRE DOLGU YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)

0,447%

0,67%

0,28

Ø150 MM'LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU İLE STANDART DRENAJ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)

0,993%

1,49%

0,62

PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ, İŞBAŞINA NAKLİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL)

0,53%

0,795%

0,33

İDARE MALI BİTÜMÜN TEMİN YERİNDEN ŞANTİYE DEPOSUNA NAKLİ

0,767%

1,151%

0,48

PLENT-MİKS ALTTEMEL VE PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (OCAK-KONKASÖR ARASI TAŞ NAKLİ, AGREGANIN PLENTE NAKLİ VE MALZEMENİN SERİM YERİNE NAKLİ DAHİL) (HERŞEY DAHİL)

14,375%

21,562%

8,98

19 CM. SIKIŞMIŞ KAL. 1M2 BSK YAPILMASI (8CM. BİTÜMLÜTEMEL 6CM. BİNDER VE 5CM.MODİFİYE BİTÜMLÜ AŞINMA TABAKALARI) (KIR.VE EL. OCAK TAŞI VE İDARE MALI BİTÜM İLE) (BİTÜMÜN RAFİNERİDEN DEPOYA NAKLİ VE DEPODAN PLENTE NAKLİ HARİÇ) (HERŞEY DAHİL)

14,39%

21,583%

8,99

ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL)

1,118%

1,678%

0,7

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

04.12.2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN01995676