PATLAYICI MADDE SATIN ALINACAKTIR
BURDUR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI PATLAYICI MADDE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1508065
1-İdarenin
a) Adı : BURDUR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MAHALLESİ 12079. SK. NO:9 BELEDİYE HİZMET KAMPÜSÜ 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR
c) Telefon ve faks numarası : 2482345239 - 2482124203
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI PATLAYICI MADDE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 (ON) KALEM (25000 KG ANFO, DİNAMİT 600 KG, MUHTELİF ADET VE ÖZELLİKLERDE DELİK İÇİ KAPSÜL, ELEKTRİKLİ KAPSÜL VE 3000 METRE ZİL TELİ) PATLAYICI MADDE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTAN DERESİ TAŞ OCAĞI
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 300 (ÜÇYÜZ) takvim günüdür. İdare tarafından patlatma yapılacak tarih ve yer bildirilerek gerekli teslimatlar buna göre yapılacaktır. İdarenin isteği doğrultusunda Partiler halinde sipariş saatinden itibaren en geç 24 saat içerisinde şantiyeye teslim edilecektir. Teslim zamanı kapsül aracı ayrı anfo ve dinamit ayrı olarak araçlarla getirilecektir. Patlatma sahasında oluşabilecek herhangi bir sebepten dolayı patlatma yapılmadığı durumda yüklenici malın satın alınan patlayıcı deposuna geri teslimi zorunludur.
d) İşe başlama tarihi : 1 Takvim Günü İçinde İşe Başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.01.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Atatürk Mah.12079 Sok. No:9-Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü Merkez/ BURDUR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Patlayıcı madde; Satış İzin belgesi, Depolama izin belgesi, Üretim belgesi 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01956626